Rijschool Wijsman:

Voorwaarden Rijschool Wijsman

Hoe gaan we om met deze voorwaarden?

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. De voorwaarden van Rijschool Wijsman zijn daardoor simpel en leesbaar gehouden. We handelen niet naar de letter maar naar de geest van deze voorwaarden.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten van Rijschool Wijsman, waarbij wij als rijschool de rijlessen verzorgen en je rijexamen aanvragen. En jij de cursist als “de leerling” of “je” wordt omschreven

Wat mag je van ons verwachten?

 • Dat zoveel als mogelijk rijles wordt gegeven door één dezelfde rij-instructeur, die voldoet aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen;
 • Het rijexamen wordt aangevraagd, nadat je ons hebt gemachtigd op de website van het CBR met je DigiD en alle kosten van je rijlespakket zijn betaald.
 • Het herexamen wordt aangevraagd als je minimaal 4 rijlessen van 90 minuten hebt betaald.
 • Er een verzekering is afgesloten, die minimaal een dekking biedt van EUR 1.3445.450,- tegen aansprakelijkheid van Rijschool Wijsman jegens de leerling.
 • Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 • Dat de lesauto rookvrij is.

Wat verwachten we van jou?

 • Dat je voor je rijles aanwezig bent op de afgesproken tijd en plaats.
 • Ben je een kwartier te laat dan vervalt het recht op een vervangende rijles.
 • Kan je een rijles niet volgen, geef dit dan zo snel mogelijk aan je rij-instructeur door. Doe je dit 48 uur voor aanvang van de rijles, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat, dan heb je geen recht op een vervangende rijles, ook niet als je ziek bent.
 • Afzeggen van een rijles kan alleen bij je rij-instructeur.
 • Dat je de aanwijzingen van je rij-instructeur tijdens je rijlessen opvolgt.
 • Bij het examen je geldig legitimatiebewijs kan laten zien.
 • Bij het rijexamen in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat.
 • Nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen of het examen deel te nemen.

Betaling rijlespakket

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt onder de betaling in termijnen van je rijlespakket bedoeld: Dat het totaal te betalen bedrag in 2 of 3 gelijke termijnen word gedeeld. En de eerste termijn moet voor de eerste rijles volledig zijn voldaan op de rekening van Rijschool Wijsman
 • Na ontvangst van de betaling (eerste termijn van) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
 • Rijschool Wijsman mag tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs verhogen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Als Rijschool Wijsman na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling heeft ontvangen, worden je rijlessen stopgezet en mag je geen rijexamen doen.
 • Als je in verzuim blijft het openstaande bedrag te betalen, kan Rijschool Wijsman je vordering ter incasso uit handen geven. Alle bijkomende kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk zijn dan voor rekening van de leerling.

Rijexamen CBR via Rijschool Wijsman

 • De kosten van al je rijlessen en van het rijexamen moeten betaald zijn voor dat we een rijexamen voor je aanvragen
 • Als het rijexamen geen doorgang vindt omdat je niet of te laat op het rijexamen verschijnt of je geen geldig legitimatie of theoriecertificaat bij je hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijexamen voor rekening van de leerling.
 • Rijschool Wijsman zal op verzoek van de leerling een nieuw rijexamen aanvragen en de kosten voor haar rekening nemen als het examen niet kan doorgaan omdat:
 • Een familielid t/m de 2e graad van de leerling of de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de dag van het rijexamen zelf;
 • Er geen leswagen tijdens het rijexamen aanwezig kan zijn;
 • De leswagen door het CBR wordt afgekeurd.

Ontbinden lesovereenkomst Rijschool Wijsman

 • De lesovereenkomst die je hebt ondertekend wordt door Rijschool Wijsman als bindend ervaren, tenzij je binnen 14 dagen na ondertekening per brief of e-mail ontbindt
 • De lesovereenkomst kan door zowel de leerling als Rijschool Wijsman worden ontbonden met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Bij vooruitbetaling van je lesgeld, zal Rijschool Wijsman het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen en het door haar aan het CBR betaalde examengeld terugbetalen.
 • Rijschool Wijsman kan de overeenkomst ook ontbinden als er om zodanige dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal Rijschool Wijsman niet genoten lesgelden terugbetalen.

Vrijwaring

 • Rijschool Wijsman vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
 • Als je als leerling een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool Wijsman volledig voor de gevolgen hiervan. De leerling zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.